Menu Close

Pregătirea și recunoașterea mobilității

Pregătirea plecării în mobilitate constă în următoarele etape:
1. Completarea dosarului de mobilitate
Sub îndrumarea coordonatorul Erasmus+ la nivel de universitate/facultate, studenții selectați vor completa dosarul de candidatură cu următoarele documente:

  • acordul de studiu, Learning Agreement, se completează 1 exemplar; se transmite la Biroul Erasmus+, după semnarea de ambele instituții. Acordul de studiu va detalia conţinutul curriculum-ului şi durata programului pe care studentul va trebui să-l urmeze. Acesta se recomandă a fi comparabil cu planul de învăţământ al Universității Hyperion aferent perioadei de mobilitate. Disciplinele menţionate în acordul de studii vor asigura studentului acumularea unui număr de ECTS conform Procedurii Erasmus+: 3 luni – 20 ECTS, 1 semestru – 30 ECTS, 1 an universitar – 60 ECTS;
  • invitație/scrisoare de acceptare/e-mail, semnată de către instituția gazdă;
  • calendarul academic al universității gazdă, necesar la stabilirea perioadei de finanțare;

fișa OLS (Online Linguistic Support);

  • polița de asigurare de sănătate, de accident și de răspundere civilă care să acopere întreaga perioadă de mobilitate.

2. Încheierea contractului financiar*
Se va încheia un contract financiar Erasmus+ între Universitatea Hyperion din București și studentul beneficiar al mobilității. Perioada contractată pentru mobilitatea Erasmus+ de studiu va corespunde calendarului academic al universității gazdă. Studentul Erasmus+ poate fi finanțat inclusiv pentru săptămâna de orientare (dacă este cazul) și sesiunile de examinare obișnuite ale universității gazdă. Nu se finanțează participarea la sesiunile de restanțe.
3. Susținerea testării OLS a competențelor lingvistice
Se susține înainte de începerea mobilității (pentru proiectul KA103).
4. Emiterea dispoziției de deplasare
Biroul Erasmus+ din UHB emite dispoziția de deplasare a studentului beneficiar al mobilității și o transmite secretariatului facultății la care este înmatriculat studentul.
5. Coordonatorul departamental Erasmus îl nominalizează pe fiecare student selectat, trimiţând un email atât persoanei de contact de la universitatea gazdă, cât şi studentului, astfel încât studentul să poată lua legătura cât mai repede cu universitatea respectivă. După nominalizare, studentul trebuie să facă toate demersurile necesare pregătirii mobilităţii: să trimită universităţii gazdă toate documentele solicitate de aceasta, să se ocupe de cazare, să ia legătura cu biroul Erasmus de la nivelul local. De asemenea, studentul trebuie să se intereseze de cursurile la care se poate înscrie în cadrul universităţii gazdă, în vederea completării contractului de studiu (Learning Agreement).

*Detalii despre Contractul financiar

– Semnarea Contractului financiar şi a anexelor acestuia este obligatorie în vederea virării grantului ERASMUS. Fiecare beneficar al unei burse ERASMUS trebuie să prezinte un garant. Contractul Financiar este documentul pe baza căruia studentul primeşte grantul ERASMUS şi în care sunt stipulate: părţile contractante, drepturile şi obligaţiile părţilor (UHB, studentul ERASMUS şi garantul), cuantumul lunar al grantului ERASMUS şi modalitatea de plată conform coordonatelor bancare comunicate de către beneficiar, modul de soluţionare la eventualelor litigii etc.
– În cazul în care se prelungeşte perioada de mobilitate se va semna un act adiţional.
– Contractul Financiar şi actul adiţional aferent mobilităţii trebuie semnate înainte de începerea perioadei de mobilitate.
Garantul trebuie să fie o persoană fizică angajată cu carte de muncă sau pensionară, care se obligă să restituie grantul, parţial sau total, în cazul în care studentul nu-și respectă obligaţiile asumate prin Contractul Financiar.
– Grantul ERASMUS se virează în contul bancar menţionat în Contractul Financiar. Contul bancar în care se va efectua viramentul grantului trebuie să fie un cont în EURO, deschis pe numele studentului.
– Suma de bani virată va fi calculată în funcţie de durata şederii efective în străinătate şi menţionată în Contractul Financiar. Pentru aceasta este foarte important sa fie trecute in contract data exactă a plecării şi data întoarcerii din mobilitate.

Recunoașterea  mobilității

Universitatea Hyperion, va recunoaşte integral şi automat perioadele de studii sau de practică Erasmus+ şi numărul de credite transferabile acumulate de student în perioada mobilității.
La întoarcerea din mobilitate beneficiarul trebuie să depună la Biroul Erasmus următoarele documente care atestă efectuarea mobilității:
1. Certificatul de participare, emis la finalul mobilității de universitatea/instituția gazdă care trebuie să ateste perioada exactă a mobilității și să corespundă perioadei asumate prin contractul financiar sub sancțiunea returnării integrale a grantului primit;
2. Situaţia şcolară (Transcript of Records) pentru mobilitățile de studiu semnată și ștampilată;
3. Dovada îndeplinirii sarcinilor specificate în acordul de practică (Transcript of Work) pentru mobilitățile de practică semnată și ștampilată;
4. Biletul de transport și chitanță/ordin de plată (boarding pass, tichet autocar, tren etc.);
5. Raportul final narativ (print și electronic);
6. Testimonial.

Echivalarea perioadelor de studii sau de practică Erasmus+, în urma recunoașterii calificativelor/notelor obținute la disciplinele parcurse pe perioada mobilității, se face utilizând grila de echivalare (Anexa la Ordinul nr. 3223/08.02.2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate), ca scală intermediară între scala din România și cea din țara gazdă, în relație directă cu notele obținute de studenți. Numărul de credite aferent fiecărei discipline echivalate va fi cel din planul de învățământ al Universității Hyperion, și nu cel obținut la universitatea gazdă.
Disciplinele prevăzute în acordul de studiu pot fi echivalate atât cu discipline studiate în anul curent desfășurării mobilității, cât și cu discipline care se studiază în anii universitari ulteriori.
Beneficiarii care au finalizat o mobilitate de studiu sau practică trebuie să participe la evenimentele organizate de Biroul Erasmus+ al Universității Hyperion în scopul diseminării informațiilor despre experiența mobilității și a promovării grantului primit.